ខេត្តនៅជាយដែនចំនួន២ នៅមិនទាន់មានការចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ និងដីធ្លីធំៗនៅឡើយ

ភ្នំពេញ ៖ ជាទូទៅខេត្តដែលនៅជាប់នឹងតំបន់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាង គេឃើញមានសកម្មភាពវិនិយោគលើដីធ្លី និងអចលនទ្រព្យ មានការអភិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សម្គាល់…