បណ្ដាខេត្ត​ប៉ែ​ក​ពាយព្យ​នៃប្រទេ​សរំពឹង​ទទួល​បានការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​ក្រោយ​សមិទ្ធផល​សំខាន់ចំនួន២​​សាងសង់​រួច​រាល់

តំបន់ពាយព្យ​នៃ​ប្រទេស​នឹង​កាន់តែ​មានសក្ដានុពល​ខ្ពស់​ចំពោះ​ការ​វិនិយោគ​នានា ស្របនឹង​សមិទ្ធផល​ធំៗ​ចំនួន​២​នៅ​តំបន់នេះបានរួចរាល់ជាស្ថាពរ