តំបន់អឺរ៉ុប អាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាង៥ភាគរយ ខណៈភាពប្រឈមនឹងវិបត្តិថ្មីៗក៏កំពុងមាន

ទិន្នន័យផ្លូវការមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញអាចមើលឃើញថា សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ២០២១មានសន្ទុះឡើងវិញក្រោយរងនូវវិបត្តិកូវីដ ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២…

វិធី3យ៉ាងក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសេដ្ឋកិច្ចមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានពីក្រុមហ៊ុនឯកជន

ខណៈដែលតំបន់អឺរ៉ុបដែលតែងតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការបម្រែបម្រួលបញ្ហាអាកាសធាតុ និងការសន្យាបង្វែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅពឹងផ្អែកលើវិស័យ​ថាមពលដែលកើតឡើងវិញ…

AMS ECONOMY
@amseconomy