រយៈពេល៣ខែដើមឆ្នាំ កម្ពុជានាំចូលត្បូង និងគ្រឿងអលង្ការ សរុបជាង ១ ៣១៧លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល៣ខែ នៃត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាបានធ្វើការនាំចូលត្បូងគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងអលង្ការមកពីទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃសរុបប្រមាណ ១ ៣១៧លាន…

AMS ECONOMY
@amseconomy