ត្រាក់ទ័របញ្ជាដោយកម្មវិធីទូរសព័្ទ App ក្លាយជាដំណោះស្រាយថ្មីសម្រាប់កសិកម្មពិភពលោក

ស់នៅលើភពផែនដីនឹងមានកំណើនរហូតទៅដល់ ៩ ៧០០លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខ ដែលជាតួលេខមួយត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយអ្នកជំនាញបាន…

AMS ECONOMY
@amseconomy