ត្រីងៀតឆ្ងាញ់ខេត្តកំពង់ចាមកំពុងពង្រីកវិសាលភាពទីផ្សារកាន់តែទូលាយ

កំពង់ចាម ជាខេត្តមួយដែលនៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គដ៏វែងអន្លាយ ហើយក៏តំបន់ជង្រុកត្រីទឹកសាបដ៏ធំមួយដែរនៅប្រទេសកម្ពុជា…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy