ត្រីងៀតស្ងួតខ្មែរ ផលិតតាមបែបបច្ចេកទេសទំនើប និងឈានដល់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស

សៀមរាប ៖ ត្រីងៀតស្ងួត ជាអាហារបម្រុង និងអាចរក្សាទុកបានយូររបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយប្រភេទដែលមានប្រជប្រិយភាពគ្រប់រដូវ និងមានអ្នកចូលចិត្តទទួលទានជាយូរណាស់មកហើយ…

ត្រីងៀតឆ្ងាញ់ចាញ់សន្ទុះផ្អក និងប្រហុករបស់អ្នកខេត្ត កំពង់ចាម

កំពង់ចាមជាខត្តមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការកែច្នៃត្រីស្រស់ជាអាហារទុកបម្រុងមិនចាញ់ខេត្តនានានៅតាមដងទន្លេសាបនោះទេ។

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy