កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបាន 1,771 ដុល្លារអាមេរិកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ2021

ក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថា នឹងទទួលបានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ មានចំនួន 1,771 ដុល្លា….

AMS ECONOMY
@amseconomy