ទម្លាប់ឆ្លាតវៃចំនួន ៣ អាចជួយឱ្យអ្នកសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្នាំថ្មីមានន័យថា ការចាប់ផ្តើមថ្មី លទ្ធភាពថ្មី ឱកាសថ្មី និងបទពិសោធន៍ថ្មី ហើយក៏មានន័យថា មានឱកាសថ្មីៗផងដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកមិនទាន់រៀប…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy