តោះ ! មកដឹងពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទាយកសាច់ និងយកពងបានផលច្រើន

ទា ជាប្រភេទសត្វស្លាបក្នុងស្រុកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាកសិករនិយមចិញ្ចឹមដោយសារវាអាចឱ្យផលលឿន បានទាំងសាច់ និងយកពង ខណៈដែលតម្រូវការទីផ្សារមានវិសាលភាពធំទូលាយ និងមានតម្លៃសមរម្យ