បច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការចិញ្ចឹមទាកាប៉ា ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យខ្ពស់

ទាកាប៉ា ជាប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកមួយប្រភេទដែលកសិករខ្មែរនិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹម ដែលក្នុងនោះមានទាំងការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងជាលក្ខណៈកសិដ្ឋានទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ធ្វើជាមុខជំនួញ…