សម្ដេចធិបតី ដាក់ចេញផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុបន្ថែម ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ និងការវិនិយោគ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដាក់ចេញផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តជាប់សមុទ្របន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញសក្ដានុពល ទាក់ទាញទេសចរ និងការវិនិយោគ