ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជាមួយរូបទៅទាក់ម៉ូយ​នៅចិន ទទួលបានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ច្រើនពី​វិនិ​យោ​គិន​នៅ​ទីនោះ

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម​ស៊ុន ចាន់ថុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃជា​អនុប្រធានទី​១ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា​បានទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និង​ជួបជាមួយ​ក្រ….