រដូវកាលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ជាពេលដែលមានតម្រូវការជ្រូកខ្វៃខ្ពស់បំផុត

ចូលឆ្នាំចិន ជារដូវដែលអាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃ និងទាខ្វៃមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំង និងអាចទទួលបានអតិថិជនច្រើនជាងពេលធម្មតា ដែលភាពច្រើនតែងទទួលបានការកុម្ម៉ង់ទុកសម្រាប់សែន