ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាប

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានវាយតម្លៃថា អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ ស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រា ៥,៦% នៅឆ្នាំ២០២៣ ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០២២