រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំដាក់ចេញផែនការបង្កើតទារកដ្ឋានបន្ថែម ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឱ្យដើរទន្ទឹមនឹងធនធានមនុស្ស

ស្របពេលដែលប្រទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ទៅមុខ ប្រជាជនក៏កាន់តែមមាញឹកជាមួយការងាររបស់ ខ្លួន។ ទម្លាប់ដែលស្ត្រីជាម្ដាយ ត្រូវនៅផ្ទះមើលថែកូនក៏ចាប់ផ្ដើមសាបរលាបបន្តិចម្ដងៗ ជាពិសេស នៅតាមទីប្រជុំជន និងទីក្រុង…