នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ កម្លាំងយោធាជើងទឹកចិនអាចមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលអាមេរិក

តាមរយៈគោលនយោបាយវិនិយោគ និងចំណាយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថា កងកម្លាំងយោធា…