ការទិញផ្ទះបង់រំលស់​ជាមួយម្ចាស់បុរី ដោយមិនសិក្សា​ពីហិរញ្ញវត្ថុជាមុន​នឹង​ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់

ភ្នំពេញ ៖ កំណើននៃអ្នកទិញផ្ទះបង់រំលស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងមុនពេលនៃវិបត្តិកូវីដ១៩ ពោលគឺនៅមុនឆ្នាំ២០២០ ក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ច…