មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធដារពន្យល់ពីកត្តា​ដែល​នាំឱ្យដីមិនប្រើប្រាស់តម្រូវបង់ពន្ធ​​

ភ្នំពេញ ៖ បើតាមច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ​របស់កម្ពុជា បានចែងថា​ដីដែលមិនប្រើប្រាស់​គឺត្រូវ​បង់ពន្ធជូន​រដ្ឋ​ …..