ឥណទាន​សម្រាប់គេហដ្ឋាន​បានកើនឡើងដល់​ជិ​ត ៧០០០លានដុល្លារ​អាមេរិក

គិតត្រឹម​ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣​នេះ ទំហំឥណទាន​ដែលផ្ដល់​សម្រាប់អតិថិជនទិញផ្ទះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បានកើនឡើងដល់ជិត ៧​ពាន់លានដុល្លា​រអាមេរិក