វិធីសាមញ្ញៗចំនួន ៦ ក្នុងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទិញផ្ទះ

ផ្ទះ ជាប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃថ្លៃ ដូច្នេះប្រសិនបើមានបំណងចង់ទិញជាកម្មសិទ្ធិ ចាំបាច់ត្រូវទាមទារឱ្យមានការរៀបចំផែនការសន្សំប្រាក់ឱ្យច្បាស់លាស់