កម្ពុជាទទួលបានឥណទានជិត១០០លានដុល្លារ ពី ADB ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនពលរដ្ឋបន្ថែម

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហៅកាត់ថា ADB នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានឱ្យដឹងថា ADB បានអនុម័តប្រាក់កម្ចីចំនួន ៩៥ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយរាជរដ្ឋាភិបាល…