ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃភាពក្រីក្រនៅអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុត (ភាគ២)

នៅក្នុងអត្ថបទភាគ១ យើងបានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយអំពីស្ថានភាពទូទៅជាតួលេខនៃភាពក្រីក្រដែលបញ្ហាដ៏ធំមួយចំណែករបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងនាម…

យល់ដឹងពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃភាពក្រីក្រនៅអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុត ​(ភាគ១)

យោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលមិនអាចលាក់បាំងបាននោះបានបង្ហាញថា បច្ចុប្បន្ននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានឈ្មោះជាប្រជាជាតិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុត…