កម្ពុជា-ម៉ាល់ឌីវ បានឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ម៉ាល់ឌីវ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការរវាងប្រទេសទាំងពីរ រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ពោលគឺប្រជាជនកម្ពុជា និង…