ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣​ កម្ពុជា​រក​ចំណូលពីការ​នាំ​ចេញ​កង់​បាន​ជាង ៤០០​លាន​ដុល្លារ​

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា បានរកចំណូលពីការនាំចេញកង់បានជាង ៤០០លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ៥៣,៦ ភាគរយពី ៨៩៩,៧ លានដុល្លារ