សមាគមវារីវប្បករអះអាងថា បរិមាណត្រីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារមានរាប់ម៉ឺនតោន ប៉ុន្តែមានឧបសគ្គក្នុងការដឹកជញ្ជូន

ខុសពីការលើកឡើងរបស់ឈ្មួញមួយចំនួនតូចថា ការផ្គត់ផ្គង់ត្រីនៅក្នុងទីផ្សារកំពុងមានការខ្វះខាតជំរុញឱ្យតម្លៃឡើងថ្លៃ និងទាមទារឱ្យមានការ​នាំចូលបន្ថែមពី​ក្រៅ​ប្រទេសនោះ…