ខេត្តតាកែវ ប្រមូលផលបង្កងជិត ៧០តោនក្នុងមួយឆ្នាំៗ ខណៈបង្កងគ្រោងចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ដ្រ​ទំនិញ

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលខេត្តតាកែវបានឱ្យដឹងថា មន្រ្តីជំនាញកំពុងសិក្សាលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការកំណត់អត្ដសញ្ញាណរវាងបង្កងធម្មជាតិ និងបង្កងចិញ្ចឹម ខណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម…