ទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ២០២៤ បង្ហាញតួនាទីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាឧបករណ៍ចាំបាច់ ក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

ទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ«កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ការកសាងអនាគតរួមគ្នាជាមួយនឹងនវានុវត្តន៍