ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលរួមពិធីបើកទិវាជាតិលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរ ខណៈអ្នកជំនាញរំពឹង​ទទួល​បានលទ្ធផលវិជ្ជមាន

ស្វាយរៀង ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា កន្លងទៅ បានដឹកនាំប្រតិភូនៃក្រសួងចូលរួមក្នុង ពិធីបើកសម្ពោធទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ…