ទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង វិជ្ជាជីវៈ លើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រារព្វឡើង ក្រោម ប្រធានបទ “TVET ផ្តល់ជំនាញ និង ការងារសមរម្យ”

ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានរៀបចំទិវា ជាតិអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង វិជ្ជាជីវៈ លើកទី៦ ឆ្នាំ ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣…