កម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមជាង ៧៥ម៉ឺនមូលដ្ឋាន កម្លាំងពលកម្មជិត៣លាននាក់

កម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមជាង ៧៥ម៉ឺនមូលដ្ឋាន កម្លាំងពលកម្មជិត៣លាននាក់ ចូលរួមក្នុង GDP ស្មើ ៦៣% និង ផ្តល់ការងារលើសពី ៧០%