អាជីវកម្មលក់ផ្កាកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងឱកាសទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់

ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ គេឃើញមានអ្នកលក់ផ្កាជាច្រើននៅតាមហាង តាមផ្សារ ឬតាមដងវិធីធំៗ មានភាពមមាញឹកក្នុងការរៀបចំដាក់តាំង និងលក់ឱ្យអតិថិជន

ផលិតផលខ្មែរ ជាអំណោយដ៏ល្អសម្រាប់ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ ការទិញផលិតផលក្នុងស្រុកធ្វើជាអំណោយ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ និងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។