ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រារព្ធពិធីទិវាប្រាក់រៀល ខួបលើកទី៤៣ នៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានរៀបចំប្រារព្វខួបលើកទី ៤៣ ឆ្នាំនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល និងចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ (២០ មីនា ១៩៨០ – ២០ មីនា ២០២៣) នៅផ្សារ…