ទិវាសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម សកល ជាផ្នែកមួយជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទិវាសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម សកល បានប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទ “ភាពធន់ និងការកសាងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមឡើងវិញ សម្រាប់ការ…