ក្រសួង​កសិកម្ម​ ​ប្រារព្ធ​ទិវា​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោកក្រោមប្រធានបទ៖« ​ទឹកជា​ជីវិត​ ​ទឹកជា​ចំណីអាហារ​មិន​ទុក​ឱ្យ​នរណា​អត់អាហារ​ឡើយ​»​

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រារព្ធទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ «ទឹកជាជីវិត ទឹកជាចំណីអាហារ មិនទុកឱ្យនរណាអត់អាហារឡើយ» ដើម្បីបំផុសស្មារតីយល់ដឹងអំពីតួនាទីវិស័យកសិកម្មក្នុងសន្តិសុខស្បៀង សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សុខុមាលភាព