ក្រសួងកសិកម្ម នឹងដាក់តាំង-លក់បន្លែសុវត្ថិភាព នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ដើម្បីផ្តល់សេចក្តីស្រឡាញ់ ផ្នែកសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

ក្រសួងកសិកម្ម ដាក់តាំង និងលក់បន្លែសុវត្ថិភាព នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ កុម្ភៈ ដើម្បីផ្តល់ជូនសេចក្តីស្រឡាញ់​ ផ្នែកសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ