ទីក្រុងចំនួន៣របស់កម្ពុជា ជាប់ជ័យលាភីជាទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ានលើកទី៣

គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ក្រសួងទេសចរណ៍ បានជូនដំណឹងគួរជាទីមោទនៈដោយលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរណស្អាតអាស៊ានត្រូវបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមាន…