រដ្ឋាភិបាល នឹងប្រែក្លាយខេត្តកែបទៅជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដែលទាក់ទាញបំផុតនៅកម្ពុជា

ក្រៅពីអភិវឌ្ឍខេត្តកំពត ព្រះសីហនុ និង កោះកុង រាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងប្រែក្លាយខេត្តកែបឱ្យទៅជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដែលទាក់ទាញបំផុតនៅកម្ពុជា ។