រដ្ឋាភិបាល​មានផែនការអភិវឌ្ឍ​ខេត្តព្រះសីហនុ​ទៅជា​ទីក្រុងធំមួ​យក្នុងតំបន់​អាស៊ាន

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបាន​គ្រោង​ផែនការ​ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទៅជាទីក្រុងធំមួយ​នៅអាស៊ាន ដោយ​បានរៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនហើយ