កម្មវិធីប្រកួត «ផ្ទះខ្ញុំស្អាត» គម្រោងលំនៅឋានទីក្រុងរណបសិរីមង្គល ក្រុមហ៊ុនវើលដ៏ប្រ៊ីដ ហូម រកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភី

ជាការលើកកម្ពស់សុខមាលភាព សោភ័ណភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ ការរស់នៅស្អាត និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អតិថិជនដែលបានចូលរស់នៅក្នុងទីតាំងគម្រោងរួចហើយ ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន………