លោកខាងលិចកំពុងសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ទីជនបទ

បច្ចុប្បន្ន នៅលើសកលលោកមានមនុស្សដល់ទៅប្រមាណ៥៥ភាគរយកំពុងនាំគ្នាប្រមូលផ្តុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងច្រើនជាងនៅជនបទ ដូចនេះ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ជនបទមានលក្ខណៈយឺត…

ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងជួយជំរុញឱ្យមានតុល្យភាពរវាងអ្នកក្រុង និងអ្នកជនបទ

ភ្នំពេញ ៖ សន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគបានសំដៅទៅលើតែតំបន់ទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនដោយក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានភាពទាក់ទាញ…