មោទនភាព ៖ អង្គរវត្តកម្ពុជាតែមួយគត់នៅអាស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទីតាំងបុរាណដ៏ពិសិដ្ឋទាំង៥នៅលើពិភពលោក

ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ BBC លើកយកមកបង្ហាញក្រោយមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតរបស់អ្នកជំនាញបុរាណ…