ការទម្លាក់តម្លៃទីតាំងអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ធ្វើឱ្យសកម្មភាពជួលបានកើនឡើងបន្តិចវិញ

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃនៃការជួលអចលនទ្រព្យដូចជាទីតាំងអាជីវកម្ម ការិយាល័យ ស្តង់តាមផ្សារទំនើបជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ មានការថមថយបន្តិចវិញបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១…

ទំហំទីតាំងលក់រាយនៅហុងកុងកើនឡើងប្រមាណ ៤ពាន់លានដុល្លារ

ទំហំទីតាំងលក់រាយនៅតាមបណ្តាផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅបន្តមានកំណើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណ៥ខែជាប់គ្នា កើនឡើងប្រមាណ ៤ពាន់លានដុល្លារ