គ្រូបង្គោលផ្នែកកសិកម្ម ជាទីប្រឹក្សាដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កសិករក្នុងសហគមន៍  

តួនាទីជាគ្រូបង្គោលនៅក្នុងសហគមន៍ គឺជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏សំខាន់ និងជិតស្និទ្ធដែលអាចចែករំលែកចំណេះដឹង និងធ្វើជាគំរូដល់បងប្អូនប្រជាកសិករ

ស.វ.ស.ស.ក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី «តួនាទីទីប្រឹក្សាគម្រោង និងអាជីពវិស្វករក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា»

ស.វ.ស.ស.ក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី «តួនាទីទីប្រឹក្សាគម្រោង និងអាជីពវិស្វករក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា» ដើម្បីលើកគុណភាពវិស័យសំណង់