ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិលំដាប់លេខ១របស់សិង្ហបុរី បង្ហាញទំនុកចិត្តនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជាបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងទទួលរងនូវសម្ពាធ និងវិបត្តិផ្ទួនៗដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហានៃជំងឺកូវីដ-19 រួមជាមួយនឹងវិបត្តិសកលក្រោម…

ដំណក់ប្រេងដំបូង អាចធ្វើឱ្យតម្លៃប្រេងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាប្រែប្រួលឬទេ ?

ចំពោះមុខដំណឹងល្អនៃការទទួលបានដំណក់ប្រេងនៅកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់កំពុងរង់ចាំមើលថា តើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាមាន…