កសិករ និងអជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងខិតខំបង្វែរទីផ្សារកសិកម្មទៅជាទីផ្សារអនឡាញ

ទីផ្សារកសិកម្មវៀតណាមកាលពីអតីតកាលដែលពឹងលើតែឈ្មួញកណ្តាលបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសអំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ ដោយជ្រើស…