ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារផលិតផលកសិផល ជាឧបសគ្គនៃការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យនេះ

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ភាពកម្សោយនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាក់លាក់ពីទីផ្សារក្លាយជាឧបសគ្គនៃភាពរីកចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា…..