ឌីជីថលូបនីយកម្មបានជួយសម្រួលដល់ទីផ្សារការងារ និងផលិតភាពការងារ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី IMF បានរាយការណ៍ថា ពិភពលោកបានទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកាន់តែច្រើន ចាប់តាំងមានការ…