កម្ពុជា នាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារកូរ៉េ នឹងស្ថិតក្នុងអត្រាពន្ធគយសូន្យ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង (CKFTA) ចូលជាធរមាន

ទំនិញកម្ពុជា ដែលត្រូវនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េ នឹងស្ថិតក្នុងអត្រាពន្ធគយសូន្យ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង (CKFTA) ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១ …