ទីផ្សារកៅស៊ូនឹងមានសន្ទុះឡើងវិញ ក្រោយការមកដល់នៃរោងចក្រផលិតកង់រថយន្ដរបស់ចិន

បើទោះបីជារំហូរនៃការនាំចេញកៅស៊ូក្រៅស្រុកក្ដី ប៉ុន្តែបរិមាណនៃកម្រិតការនាំ…